Regulamin Programu Poleceń “Lokalni księgowi”

 

§ 1

 Organizator Programu “Lokalni księgowi”

 

1. Organizatorem Programu Poleceń “Lokalni księgowi” jest spółka CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424600, NIP: 5222885734, REGON: 141400865, o kapitale zakładowym 14 784 247,- zł, w całości opłaconym.

 

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie przebiegu Programu oraz jego rozliczanie.

 

§ 2

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator.

 

2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu oraz Potencjalnych Nowych Klientów i Nowych Klientów wyłącznie w celu prowadzenia niniejszego Programu oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego oraz w celu realizacji obowiązków nałożonych na Organizatora przez przepisy prawa. Przetwarzanie danych Potencjalnych Nowych Klientów i Nowych Klientów odbywać się będzie na zasadzie powierzenia przetwarzania przez Uczestników Programu.

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów realizacji Programu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Programie oraz brak możliwości realizowania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Uczestnicy Programu przekazując Organizatorowi dane osobowe Potencjalnych Nowych Klientów oraz Nowych Klientów powierzając mu przetwarzanie tych danych dla celów realizacji Programu oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w zależności od celu, w jakim są one przetwarzane: fakt ich przekazania na potrzeby realizacji Programu, przepisy prawa, zgoda lub prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Organizatora.

 

5. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Organizatora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Organizator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), organy lub podmioty państwowe. Dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego.

 

6. Właściciele danych osobowych mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO.

 

7. Dane osobowe będą przechowywane od momentu ich podania przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu Programu przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Programu roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie, lecz nie dłużej niż przez 3 lata. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe zostaną zanonimizowane.

 

8. Więcej informacji o ochronie danych osobowych u Organizatora można uzyskać poprzez kontakt z Organizatorem [email protected] lub na adres korespondencyjny Organizatora.

 

9. Właściciele danych osobowych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.pl

 

 

§ 3.

Objaśnienie pojęć

 

JDG - oznacza jednoosobową działalność gospodarczą.

 

mBank - oznacza mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Senatorska 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5260215088 oraz numer REGON 001254524, o kapitale zakładowym w wysokości 169.401.468,00,- zł wpłaconym w całości.

 

mKsięgowość KOMFORT - oznacza płatną funkcjonalność dostępną poprzez zakładkę Mój biznes w serwisie transakcyjnym mBank pozwalającą na korzystanie z funkcjonalności Moja księgowość w ramach SuperKsięgowa/mKsięgowość oraz zawierającą usługi księgowe świadczone przez Organizatora lub biuro rachunkowe będące członkiem OSCBR.

 

Nowy Klient – oznacza osobę, która wskutek działań Uczestnika Programu założy jednoosobową działalność gospodarczą oraz założy na potrzeby tej działalności bankowe konto firmowe wraz z usługą mKsięgowość KOMFORT w mBank.

 

OSCBR - oznacza Ogólnopolską Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych prowadzoną przez Organizatora we współpracy z mBank.

 

Potencjalny Nowy Klient – oznacza osobę nie posiadającą JDG oraz bankowego konta firmowego wraz z usługą mKsięgowość KOMFORT w mBank

 

Premia - oznacza wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust.3.

 

Program - oznacza Program Poleceń “Lokalni księgowi” regulowany przez niniejszy Regulamin.

 

RODO - oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Uczestnik Programu - oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą bez względu na jej formę, która będzie polecać innym osobom fizycznym zakładanie działalności i prowadzenie konta firmowego w mBank wraz z usługą mKsięgowość KOMFORT.

 

§ 4.

Czas trwania Programu

 

1. Program trwa od 10.08.2020 r. do 31.12.2020 r.  i w tym okresie Uczestnicy mogą do Programu przystąpić.

 

2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jego trwania.

 

§ 5.

Uczestnictwo w Programie

 

1. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy dopełnić następujących formalności z zachowaniem ich kolejności:

1) Zarejestrować się do Programu poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie lokalniksiegowi.pl (podany we wniosku adres e-mail będzie identyfikatorem Uczestnika Programu).

2) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Programu (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu).

 

2. Każdy Uczestnik Programu może zarejestrować się do Programu tylko raz.

 

3. Uczestnik Programu jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenie za każdego Nowego Klienta w wysokości 200,- zł netto. Wynagrodzenie będzie należne Uczestnikowi Programu, jeśli dojdzie do założenia JDG i otwarcia konta firmowego wraz z usługą mKsięgowość KOMFORT w mBank dla Nowego Klienta, który przeszedł procedurę opisaną w ust.4 lit.a) do c).

 

4. W celu otrzymania Premii Uczestnicy Programu są zobowiązani do przestrzegania następującej procedury pozyskiwania Nowych Klientów: 

a) Uczestnik Programu może zapraszać Potencjalnych Nowych Klientów do założenia JDG i konta firmowego wraz z usługą mKsięgowość KOMFORT
w mBank udostępniając swój identyfikator Uczestnika Programu Potencjalnemu Nowemu Klientowi. b) Potencjalny Nowy Klient musi skorzystać
z udostępnionego identyfikatora Uczestnika Programu na stronie zawierającej formularz rejestracyjny.

 

c) Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Nowy Klient zostanie skierowany do call center Organizatora, lokalnego biura księgowego
z sieci OSCBR lub placówki mBank, gdzie złoży wniosek o założenie JDG i otwarcie konta firmowego wraz z usługą mKsięgowość KOMFORT w mBank.

 

d) Po podpisaniu przez Nowego Klienta umowy konta firmowego wraz z usługą mKsięgowość KOMFORT w mBank,  Organizator poinformuje Uczestnika Programu, z którego linku skorzystał Nowy Klient o tym fakcie.

 

e) Nie później niż 5 dnia roboczego miesiąca następnego po zawarciu Umowy przez Nowego Klienta Uczestnik Programu otrzyma raport z liczbą Nowych Klientów pozyskanych za pomocą linka Uczestnika Programu i podaną kwotą łącznej Premii należnej Uczestnikowi z tego tytułu.

 

f) Na podstawie raportu Uczestnik Programu wystawi fakturę, która jako rodzaj usługi wskazywać będzie “Premia w związku z udziałem w Programie Lokalni księgowi” oraz adres e-mail użyty przez Uczestnika Programu podczas rejestracji w Programie. Faktura zostanie zapłacona w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora na rachunek bankowy Uczestnika Programu podany na fakturze.

§ 6.

Reklamacje

1. Reklamacje w związku z uczestnictwem w Programie Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected].

 

2. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.lokalniksiegowi.pl

 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu Poleceń „Lokalni księgowi”.

 

wróć

Polityka prywatności

Artykuły