Lokalni Księgowi

lokalni księgowi

Lokalni Księgowi
Lokalni Księgowi

To nie jest oferta.
89% księgowych z sieci OSCBR pozyskuje nowych klientów firmowych w drodze rekomendacji ich usług przez obecnych klientów. Dane na bazie 241 ankiet przeprowadzonych w biurach OSCBR
w marcu 2021 r.

 

Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji
„Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł”, dostępnych na www.mBank.pl/jakzalozycfirme

 

Promocja trwa od 1.04.2021 r. do 31.05.2021 r. włącznie i jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o otwarcie firmy nie prowadziły jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem Banku wraz z rachunkiem bieżącym
mBiznes konto Standard, zwany dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mbank.pl oraz na stronach Partnerów Banku, a także za pomocą placówek mBanku, Punktów Obsługi mFinanse S.A., w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector oraz na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl oraz konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70,

b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.

Z Promocji osoba o danym numerze PESEL może skorzystać tylko jeden raz.

 

Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:

1. na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a) prowadzenie rachunku za 0 zł,

b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) z rachunku podstawowego miesięcznie,

c) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z rachunku podstawowego miesięcznie,

d) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit,

e) 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,

f) 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski,

2. na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenia rachunku bieżącego:

a) możliwość skorzystania z mOrganizera finansów, w tym z modułów: Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość i Monitoring płatności za 0zł.

 

Dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma 300 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard z kartą debetową MasterCard Debit Business do rachunku, jeśli
w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy dokona nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 1 000 (jednego tysiąca) złotych.

Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik spełnił warunki jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji, do którego karta została wydana.

 

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla rachunku mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer Finansów. Warunki Promocji „Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł” dotyczą tylko rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji może utracić te warunki.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych celem usług doradczych przy rejestracji działalności gospodarczej świadczonych przez  CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424600, kapitał zakładowy 14.167.546,- zł, w całości opłacony, NIP: 5222885734, REGON: 141400865 e-mail: [email protected], tel. 22 100 50 60 (dalej: „Administrator”), która będzie przetwarzała przekazane przez Pana/Panią dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celu świadczenia usług doradczych przy rejestracji działalności gospodarczej, a w razie wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie informacji handlowych, także w celu przekazywania Panu/Pani przez Administratora informacji na temat produktów, usług i promocji własnych.

CashDirector S.A. – Administrator informuje o tym, że:

1) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia usług doradczych przy rejestracji działalności gospodarczej.

2) W każdym czasie posiada Pan/Pani prawo dostępu do udostępnionych przez siebie danych osobowych.

3) W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane za Pana/Pani zgodą posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Administrator nie będzie udostępniać Pana/Pani danych żadnemu podmiotowi dla celów marketingowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usług doradczych przy rejestracji działalności gospodarczej a w przypadku wyrażenia zgody marketingowej do upływu 14 dnia od odwołania zgody. 

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, infolinia: 606-950-000.

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zwany dalej „Bankiem”.

 

Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem: [email protected].

Powyższe dane osobowe podane przez Panią/Pana zostaną wykorzystane przez Bank w celu skontaktowania się i zaprezentowania Pani/Panu oferty Banku, której dotyczy wniosek.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank jest realizacja wniosku w celu ewentualnego zawarcia umowy. Pani/Pan podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację wniosku przez Bank.

Na potrzeby realizacji wniosku, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) przez 6 miesięcy, jeżeli w wyniku procedowania wniosku nie zawrzemy z Panią/Panem umowy (liczony od daty decyzji dotyczącej Pani/Pana wniosku);

b) nie dłużej niż 10 lat po rozwiązaniu umowy z Panią/Panem (na wypadek sporu sądowego).

Po upływie powyższych okresów, Bank zanonimizuje Pani/Pana dane osobowe.

Za pośrednictwem [BOK lub w placówkach Banku], Pani/Pan:

a) ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b) może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


Pani/Pan ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych w sposób wskazany na stronie www.uodo.gov.pl

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych, w tym Pani/Pana uprawnień, można znaleźć na stronie www.mbank.pl/rodo

 

Wysyłając niniejszy wniosek, wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Banku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem udostępnionych przez Panią/Pana Bankowi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Lokalni Księgowi
Lokalni Księgowi
dni robocze 9 - 22
Lokalni Księgowi

księgowi polecani przez przedsiębiorców

skonsultuj się za darmo

zapewniamy:

Jak wygląda spotkanie z księgowym?

Jakie konto firmowe zaproponuje Ci księgowy?

darmową pomoc w założeniu firmy
w lokalnym biurze księgowym, bez wizyty w urzędach

wiedzę i fachowe porady księgowych: CEiDG, PKD, podatki, ulgi, konto firmowe, finansowanie i inne

firmę możesz założyć w jednym z ponad 500 biur księgowych w całej Polsce,
w dużych i mniejszych miejscowościach

firmę możesz założyć w jednym z ponad 500 biur księgowych w całej Polsce, w dużych i mniejszych miejscowościach

300 zł premii z kartą MasterCard Debit Business

Oddzwonimy w ciągu 30 minut 

w dni robocze 9 - 22

konto firmowe za 0 zł przez dwa lata i darmowy program do prowadzenia finansów firmy przez sześć miesięcy

Teraz z kodem rabatowym Polecenie możesz skorzystać z promocji „Rejestracja firmy za 0 zł z mOrganizerem lub mKsięgowością Komfort, przy użyciu kodu rabatowego”. Podaj księgowemu kod Polecenie podczas zakładania Twojej firmy.
Lokalni Księgowi
Lokalni Księgowi
Lokalni Księgowi
Lokalni Księgowi

Umów się na bezpłatne spotkanie z księgowym.

Zapytaj o wszystko, co chcesz wiedzieć o zakładaniu firmy.

To wszystko. Działaj!
Twoje biuro księgowe pomoże Ci w prowadzeniu firmy

Księgowi przeprowadzą Cię krok po kroku przez formalności. Jeśli zdecydujesz się założyć firmę, zrobisz to w jednym miejscu - bez biegania po urzędach. Możesz też zastanowić się i wrócić, kiedy podejmiesz decyzję.

Lokalni Księgowi
Księgowi współpracujący z mBankiem należą do Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych i świadczą usługi doradcze w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej www.lokalniksiegowi.pl. Lokalni Księgowi
Lokalni Księgowi

skonsultuj się za darmo

Regulamin promocji „Załóż firmę i konto firmowe z mOrganizerem i premią 300 zł”

Lokalni Księgowi